കലികാലം

Posted: സെപ്റ്റംബര്‍ 1, 2016 in കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയത്

നായ

വന്ധ്യംകരിക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പട്ടികളുടെ വായിലെ പല്ലുകളും കാലിലെ നഖങ്ങളും പറിച്ചുകളയുക എന്നാണോ!!!?
———
മൃഗക്ഷേമബോർഡുകാരൻ അങ്ങനെതന്നെ പറയണം. കാരണം മൃഗക്ഷേമമാണല്ലോ അവരുടെ ജോലി. അല്ലെങ്കിൽ അവർ (മേനക) കോടതിയിലെങ്ങാനും പോയാൽ ബോർഡിന്റെ പണി തെറിക്കും. പക്ഷെ മനുഷ്യരുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കേണ്ടവർ പട്ടികളുടെ വന്ധ്യംകരണവുമായി നടക്കാതെ മൃഗക്ഷേമക്കാരൻ പട്ടികളോടു കാണിക്കുന്ന പരിഗണനയുടെ ഒരംശമെങ്കിലും മനുഷ്യരോടു കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇവർ ഡൽഹിയിലിരുന്ന് ഇത്രയും കുരയ്ക്കില്ലായിരുന്നു…

പിന്നെ മറ്റൊരു വഴിക്കു ചിന്തിച്ചാൽ ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തത്വശാസ്ത്രം. പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിനുവേണ്ടി മനുഷ്യരെ ഇല്ലാതാക്കാം, മൃഗങ്ങൾക്കു കടിച്ചുപറിക്കാനും മനുഷ്യരെ വിട്ടുകൊടുക്കാം. കാരണം പുതിയ പരിസ്ഥിതി ബോധത്തിൽ മനുഷ്യനെവിടെയാണു സ്ഥാനം!

 

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )