Posted in INSTANT RESPONSE

വാഗ്ദാനങ്ങൾ…

12742831_10205390863514380_2218266664542422053_n

 

ഇതിനുമുമ്പ് എല്ലാവരുംകൂടി വാഗ്ദാനംചെയ്ത വീടുകൾ മുഴുവ൯ പണിതിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെന്നല്ല ലോകത്തൊരിടത്തും ഭവനരഹിത൪ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s