“അന്ധത തിന്മയാണ്…

Posted: മാര്‍ച്ച് 7, 2014 in ആത്മീയം

അന്ധത തിന്മയാണ്. എന്നാൽ കണ്ണുണ്ടായിട്ടും കാണാതിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ തിന്മയാണ്. – ഹെലൻ കെല്ലർ

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )